Asukastoimikunnat kertoivat näkemyksensä talojen korjaustarpeista

työkalupakki

VAV selvitti tänä kesänä kyselyn avulla asukastoimikuntien mielipiteitä kiinteistöjen korjaustarpeesta. Kysely kohdistettiin kaikkiin niihin taloihin, joissa on valittu luottamushenkilö tai asukastoimikunta.  Asukasaktiiveja pyydettiin kertomaan oma näkemyksensä siitä, tuleeko kiinteistössä tehdä korjauksia lähivuosina. Kyselyyn saatiin yhteensä 88 vastausta, joten mielipiteensä esitti yli puolet kaikista niistä luottamushenkilöistä ja asukastoimikunnista, joille kysely oli lähetetty.

Korjauskyselyssä mielipiteitä korjaustarpeista kysyttiin neljästä eri osa-alueesta, jotka ovat kiinteistön pihat, julkisivut, sisäpuoliset julkiset tilat sekä asuntojen sisätilat. Kunkin osa-alueen kohdalla pyydettiin vastaajan yleisarvio korjaustarpeesta, sekä mahdollinen tarkempi selvitys siitä, mitä tässä kiinteistön osassa pitäisi korjata.

Luottamushenkilöiden ja asukastoimikuntien vastauksissa eniten korjauksia toivottiin kiinteistöjen julkisivuihin ja vähiten sisäpuolisiin julkisiin tiloihin. Vastausten vaihteluväli ei kuitenkaan ollut suuri, ja useissa vastauksissa korjauksia esitettiin kaikkiin kiinteistön osiin. Osassa vastauksista toki myös todettiin, ettei kyseiseen kiinteistöön juuri nyt tarvita mitään korjauksia.

Koska korjausesitykset kohdistuvat melko tasaisesti kaikkiin kiinteistön eri osa-alueisiin, kyselyn tulokset tukevat VAV:n käytäntöä, jonka mukaan korjaukset priorisoidaan tarpeen mukaan. VAV Asunnot Oy on voittoa tuottamaton, omakustannusperiaatteella toimiva vuokrataloyhtiö, eikä sen ei ole mahdollista toteuttaa kaikkia mahdollisia korjauksia kerralla, sillä tämä nostaisi vuokria kohtuuttomasti. Näin ollen yhtiö pyrkii aina priorisoimaan korjaukset niin, että ne tehdään ensiksi siellä, missä tarve on suurin.

VAV kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita luottamushenkilöitä ja asukastoimikuntia niiden aktiivisuudesta omien asuinkiinteistöjensä kehittämisessä. Vastaukset auttavat yhtiötä vuoden 2017 korjausbudjettien sekä pidemmän tähtäimen korjaussuunnitelmien laatimisessa. VAV tulee tekemään vastaavia selvityksiä korjaustarpeista myös tulevina vuosina.