VAV Asunnot Oy, tarjouspyyntö 27.9.2016 ICT-asiantuntijapalvelusta
Ilmoitus 340807-2016, julkaistu 28.9.2016. Tietokannan osoite on: http://ted.europa.eu

Yhteydenpito ja lisätiedot kilpailun aikana:
Tarjoajien lähettämät kysymykset määräaikaan 19.10.2016 klo 15.00 mennessä ja Tilaajan vastaukset:

Kysymys:

Voiko ICT-asiantuntijapalveluita tarjoava yritys tarjota järjestelmiä, joita VAV hankkii asiantuntijapalveluiden perusteella syntyneeseen ohjelmakokonaisuuteen?

Vastaus:

Uuden direktiivin 24 artiklan mukaan:

Eturistiriidat

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hankintaviranomaiset toteuttavat asianmukaiset toimenpiteet hankintamenettelyissä esiintyvien eturistiriitojen tosiasialliseksi estämiseksi, havaitsemiseksi ja poistamiseksi, jotta vältetään kilpailun vääristyminen ja varmistetaan kaikkien talouden toimijoiden yhdenvertainen kohtelu.

Eturistiriidoilla tarkoitetaan vähintään tilanteita, joissa hankintaviranomaisen tai sen puolesta toimivan hankintapalvelun tarjoajan palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka osallistuvat hankintamenettelyn toteuttamiseen tai jotka voivat vaikuttaa menettelyn tulokseen, on välitön tai välillinen rahallinen, taloudellinen tai muu henkilökohtainen intressi, jonka voitaisiin nähdä vahingoittavan heidän puolueettomuuttaan ja riippumattomuuttaan hankintamenettelyssä.

41 artiklan mukaan:

Ehdokkaiden tai tarjoajien osallistuminen hankinnan valmisteluun

Jos ehdokas tai tarjoaja taikka ehdokkaaseen tai tarjoajaan liittyvä yritys on antanut neuvoja hankintaviranomaiselle, joko 40 artiklan puitteissa tai muutoin, taikka muulla tavoin osallistunut hankintamenettelyn valmisteluun, hankintaviranomaisen on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, ettei kyseisen ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen vääristä kilpailua.

Toimenpiteitä ovat muun muassa sellaisten tietojen toimittaminen muille ehdokkaille ja tarjoajille, jotka on saatu tai annettu ehdokkaan tai tarjoajan osallistuessa hankintamenettelyn valmisteluun tai jotka ovat tulosta tällaisesta osallistumisesta, sekä riittävien määräaikojen vahvistaminen tarjousten vastaanottamiselle. Asianomaisen ehdokkaan tai tarjoajan saa sulkea pois hankintamenettelystä vain, jos ei ole olemassa muita keinoja varmistaa yhdenvertaisen kohtelun periaatteen noudattamista.

Ennen poissulkemista ehdokkaille tai tarjoajille on annettava tilaisuus osoittaa, ettei niiden osallistuminen hankintamenettelyn valmisteluun johda kilpailun vääristymiseen. Toteutetut toimenpiteet on dokumentoitava 84 artiklassa säädetyn erillisen selvityksen muodossa.

Kysymys:

Mikä on VAV Asunnot Oy:n arvio tarvittavasta asiantuntijapalveluiden määrästä htp/vuosi?

Vastaus:

Tarjouspyynnössä kerrotaan, että työt tullaan tilaamaan erillisinä kokonaisuuksina, jolloin myös sovitaan työn laajuudesta ja kestosta.

Kysymys:

ESPD:n II osan kohdassa A kysytään “Osallistuuko talouden toimija hankintamenettelyyn yhdessä muiden kanssa?”. Kirjataanko tähän kohtaan mahdolliset tarjoajan alihankkijat, joita saatetaan käyttää projekteissa? Mitä kirjoitetaan tämän yhteydessä olevaan kohtaan “Tarvittaessa osat(t), jo(i)ta koskevan tarjouksen talouden toimija haluaa tehdä”?

Vastaus:

Tässä kuvataan, jos tarjoaja osallistuu kilpailutukseen yhdessä muiden tarjoajien kanssa (ryhmittymänä), kohdassa ei luetella tarjoajan käyttämiä alihankkijoita.

Kysymys:

ESPD:n II osan kohdassa C kysytään muiden yksiköiden hyödyntämistä koskevia tietoja Miten ESPD:n II osan kohdat C ja D eroavat toisistaan? Täytyykö molemmat kohdat täyttää? Pitääkö alihankkijoiden täyttää erikseen lopussa mainitut kohdat A ja B, ja jos pitää, niin miten te täytetään?

Vastaus:

Kohdassa C muiden yksiköiden voimavarojen hyödyntämisellä tarkoitetaan esimerkiksi (voi olla muukin tarjoajan soveltuvuuteen liittyvä tekijä) tilannetta, jossa tarjoajalla ei ole kaikkia referenssejä vaan tarjoaja vetoaa alihankkijan referensseihin. Kohdassa D tarkoitetaan alihankkijaa jonka, edellistä esimerkkiä soveltaen, referensseihin ei vedota, esimerkiksi graafisen suunnittelun toteuttaa Oy AB.

Ilmoitettujen alihankkijoiden tulee täyttää A ja B jaksossa ja III osassa vaaditut tiedot. Tiedot täytetään siten, että alihankkija lataa tarjouspyynnön liitteenä olevan ESPD-tiedoston ja täyttää lomakkeen itse.

Kysymys:

Voiko muita asiantuntijoita hyödyntää nimetyn tiimin lisäksi (esimerkiksi tutkimusjohtajaa tai teknisen osa-alueen erikoisasiantuntija)? Jos voi, niin millä tavalla tulisi sisällyttää tarjoukseen?

Vastaus:

Muiden erikseen tilattavien asiantuntijatöiden hinta annetaan hintaliitteessä.

Kysymys:

Hinnoittelulomakkeessa on pyydetty antamaan hinnat myös avustaville asiantuntijoille ja muille asiantuntijoille. Miten tarkoitetaan avustavan asiantuntijan ja muiden asiantuntijoiden tehtävillä?

Vastaus:

Tilaaja voi erikseen tilata nimettyjen palvelusta vastaavan projektipäällikön, ICT-asiantuntijan ja palvelumuotoiluasiantuntijan lisäksi muiden asiantuntijoiden työtä. Näitä muita asiantuntijoita ei nimetä etukäteen.

Kysymys:

Tarkennatteko vielä Palvelumuotoilijan toimenkuvan, kun kyseessä on:
– Yrityksen sisäisten palveluiden ja prosessien käsittely?
– Asiakkaiden palveluiden kehittäminen?

Vastaus:

Tätä asiaa ei Tilaaja tarkenna.

Kysymys:

Tarkennatteko vielä tilannetta, jossa tarjoajana on useampi yritys yhdessä:
– Tuleeko kaikkien toimittaa tarjouspyynnössä pyydetyt lomakkeet erikseen vai toimitetaanko yhteinen lomake?
– Mikäli toimitetaan yhdessä, entä ESPD-lomake?

Vastaus:

Tarjouksessa toimitetaan koko ryhmittymän osalta yksi hintaliite, CV-lomake ja projektisuunnitelma ja jokaisen osalta oma ESPD-lomake. Tarjota voi ryhmittymänä tai siten että yksi yritys käyttää alihankkijoita.

Kysymys:

Voiko projektipäällikkö ja ict-asiantuntija olla sama henkilö?

Vastaus:

Ei voi.

Kysymys:

Tarjousasiakirjoissa on sivukommentteja, tuleeko ne huomioida tarjousta annettaessa?

Vastaus:

Kommentteja ei tarjoajan tarvitse huomioida.