Taloudellisesti kestävä – toiminta ja vakaus

Taloudellinen lisäarvo ja verojalanjälki

VAV-konserni tuottaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja vantaalaisille. Suurena vuokrataloyhtiönä tiedostamme roolimme merkittävänä alueellisena toimijana, työllistäjänä sekä veronmaksajana. Oman henkilöstömme lisäksi työllistämme välillisesti palvelu- ja urakkasopimusten kautta ison joukon kiinteistö- ja rakennusalan osaajia. Asunnoissamme asuu lähes joka kymmenes vantaalainen, joten olemme tärkeä tekijä alueen ihmisten arjessa sekä Vantaan alueellisessa kehittämisessä. Roolimme vuoksi meillä on välillisesti suuri vaikutus myös harmaantalouden torjunnassa, jossa noudatamme viranomaisten ohjeistuksia ja suosituksia, hankintaohjeistusta sekä eettisiä toimintaperiaatteita.

Taloudellinen vakaus ja kohtuullinen vuokrataso

Kustannustehokkaalla toiminnalla pyritään varmistamaan merkittävimpiä kilpailijoita edullisempi vuokrataso ja asumiskustannukset yleisistä taloudellisista heilahteluista huolimatta. Konsernitalouden vakauden varmistamisessa riittävä omavaraisuusaste, saatavien hallinta sekä korkea kiinteistöjen vuokrausaste nähdään kriittisinä menestystekijöinä.

Vuokravalvonnalla ja asumisneuvonnalla on erityisen tärkeä rooli saatavien hallinnassa ja pitkäaikaisten vuokrasuhteiden ylläpitämisessä. Tavoitteiden toteutumista ja niitä tukevia toimintoja ohjataan yhtiön hallituksen hyväksymillä VAV-konsernin talousarviolla, strategialla sekä talous- ja toimintasuunnitelmalla.

Vuokranmäärityksen lähtökohtana on korkotukilakiin perustuva omakustannusperiaate, jota ARA valvoo. Se tarkoittaa, että vuokraa kerätään sen verran, mitä asumisen hoito-, ja korjaus- ja rahoituskulujen maksuun tarvitaan. Erilaiset käyttökorvausmaksut, kuten vesimaksu taas vähentävät vuokrankeräystarvetta. Myös asukkailla on tärkeä rooli kiinteistöjen kulurakenteen muodostumisessa ja kannustammekin esimerkiksi energiaa säästävään asumiseen, jätteiden kierrätykseen sekä asunnon kunnosta huolehtimiseen. Huoneiston vuokra perustuu myös sen käyttöarvoon, johon vaikuttaa eniten kiinteistön sijainti.

Kiinteistökannan arvon säilyminen turvataan suunnitelmallisella korjaamisella ja kunnossapidolla, joka perustuu yhtiön kiinteistökannalle laadittuun PTS-suunnitelmaan. Lisäksi kiinteistön taloudellisuus sekä elinkaaren aikainen kestävyys otetaan huomioon rakennuttamisen suunnittelussa.

Vastuulliset hankinnat ja korruption vastaisuus

VAV-konserni noudattaa hankinnoissaan lakiin perustuvaa ja vuonna 2020 päivitettyä hankinta- ja talousohjetta sekä Vantaan kaupungin hankintakeskuksen laatimaa yleistä hankintaohjetta. Se kattaa tavaroiden ja palveluiden ostot, vuokraamisen ja siihen rinnastettavan toiminnan sekä urakalla teettämisen.

Tehtävät hankinnat perustuvat yhtiön hallituksen hyväksymään toiminta- ja taloussuunnitelmaan tai toimitusjohtajan hyväksymään hankinta-aloitteeseen. Hallitus hyväksyy lisäksi uustuotannon- ja perusparannushankkeet sekä alueelliset kilpailutukset huollon, siivouksen ja vihertöiden sekä puitesopimusten osalta. Lisäksi hyödynnämme Vantaan kaupungin kilpailuttamia hankintasopimuksia.

VAV-konsernissa huomioidaan hankinnan kohteen laadulliset tarpeet, eettiset periaatteet sekä ympäristövaikutukset. Yhtiö on viimevuosina keskittynyt erityisesti hankinta- ja kilpailutusprosessien kehittämiseen ja ehtojen tarkentamiseen. Pyrimme toiminnassamme hankintoihin, joiden koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset olisivat mahdollisimman pienet. Tähän pyritään mm. siten, että palveluhankintakohtaisesti arvioidaan käytettävät tuotteet ja tarvikkeet sekä pyritään ensisijaisesti määrittelemään niitä koskevat vaatimukset niin, että sallitaan vain ympäristömerkin tai sen kriteerit omaavien tuotteiden ja tarvikkeiden käyttö.

Kansallisen kynnysarvon alittava hankinta tilataan ensisijaisesti yhtiön puite-järjestelmään kuuluvalta toimittajalta tai kaupungin sopimustoimittajalta. Kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa yhtiö noudattaa EU:n hankintadirektiiviin (2014/24/EU) perustuvaa julkista hankintalakia. Hankintojen vastuullisuuteen liittyy olennaisesti myös tilaajavastuulaki (1233/2006). Sen tarkoituksena on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja
työehtojen noudattamista sekä luoda yrityksille ja julkisoikeudellisille yhteisöille edellytyksiä varmistaa, että niiden kanssa vuokratyöstä tai alihankinnoista sopimuksia tekevät yritykset täyttävät sopimuspuolina ja työnantajina lakisääteiset velvoitteensa. VAV-konserni on solminut valvontapalvelusopimuksen lain velvoitteiden valvontaan Tilaajavastuu Oy:n kanssa ja suosittelee kaikille yhteistyökumppaneilleen Tilaajavastuupalveluun liittymistä, josta yhtiö saa ilmoituksen tilaajavastuulain-mukaisten velvoitteiden täyttymisestä.

Korruptionvastaisuus ja väärinkäytösten ehkäiseminen

VAV-konserni sitoutuu toiminnassaan viranomaisten ohjeiden ja suositusten, lakien ja asetusten sekä hyvän vuokraus-, vuokrausliiketoiminta- ja isännöintitavan noudattamiseen. VAV-konsernin eettiseen ohjeistukseen on kirjattu ohjeet lahjusten tai etujen vastaanottamisesta sekä eturistiriitatilanteiden välttämiseen. Ohjeistuksen tarkoitus on täydentää muita annettuja ohjeita ja tukea konsernin henkilöstöä annettujen tehtävien suorittamisessa sekä päätöksenteossa. Epäselvissä tapauksissa henkilöstön on kysyttävä neuvoa ja pyydettävä ohjeistusta lähimmältä esimieheltä. VAV-konserni ei hyväksy toiminnassaan epäeettisiä kauppatapoja, lahjuksien vastaanottamista tai maksamista tai muiden laittomien taloudellisia etuuksia ylläpitääkseen liiketoimintaansa. VAV-konserni ei osallistu poliittisen toiminnan rahoittamiseen tai taloudelliseen tukemiseen. Yhtiössä pidetään lisäksi huolta siitä, että hallinnon edustajilla kuten hallituksen jäsenillä tai johtoryhmällä ei ole eturistiriitoja suhteessa yrityksen toimintaan.

Vuonna 2020 VAV:lla otettiin käyttöön EU:n Whistleblower-direktiivin mukainen anonyymi ja kolmannen osapuolen ylläpitämä väärinkäytösten ilmoitus eli ”Whistleblowing”-kanava. Sen välityksellä kuka tahansa yrityksen henkilöstöstä ja sidosryhmistä voi ilmoittaa huomatuista väärinkäytöksistä tai eettisten toimintaohjeiden vastaisesta toiminnasta. VAV-konsernin johto käsittelee ilmoitukset ja tekee päätökset mahdollisista seuraamuksista. Kahden vuoden aikana kanavalle ei tullut yhtään väärinkäytösilmoitusta.

Ajankohtaista