Työtä asukasta varten

Tekemisessämme korostuvat henkilöstökokemuksen lisäksi asiakaskokemus sekä palveluiden tarjoaminen ympäri vuorokauden sinne, missä ihmiset liikkuvat. Tavoitteenamme on olla vastuullinen vuokranantaja, jonka kiinteistöissä on mukava asua ja turvallista elää. Tähän päästäksemme toimimme asiakaslähtöisesti, uudistumme rohkeasti, edistämme työkykyä, digitalisoimme asiakaspolut ja prosessit sekä rakennamme ja ylläpidämme kiinteistöjä taloudellisesti, kestävästi ja vastuullisesti. Tehtävänämme ei ole tuottaa voittoa vaan tarjota laadukasta ja kohtuuhintaista asumista vantaalaisille siten, että aikaa elämiseen jää enemmän.

Asukastoiminnalla on ollut merkittävä rooli VAV:n toiminnassa sekä sujuvassa ja laadukkaassa asumisessa. Asukastoimielimissä toimii satoja asukkaiden edustajia; luottamushenkilöitä ja  asukastoimikunnan puheenjohtajia sekä väestönsuojavastaavat ja -johtajat. VAV-konsernin asukkaille järjestämä koulutustoiminta on säännöllistä ja asukasilloissa tieto on kaikkien saatavilla. Lisäksi VAV Asunnot Oy:n hallitukseen valitaan kaksi asukasedustajaa.

Asukastyytyväisyys

VAV-konsernin asiakaskokemus syntyy niissä kohtaamisissa, joissa asiakas on tekemisissä palveluidemme tai henkilöstömme kanssa. Se, miten hyvin me ja yhteistyökumppanimme näissä kohtaamisissa onnistumme, määrittelee sen, miltä asiakkaistamme tuntuu. Tutkimme onnistumistamme asiakaskohtaamisissa koko vuoden seurataksemme asiakkaidemme ”pulssia”. Mittauksessa selvitetään sisään muuttavien, asuvien ja poismuuttavien asukkaiden mielipidettä VAV-konsernin toiminnasta.

Asumisturvallisuus

Asuntojen ja asuinympäristöjen turvallisuus koostuu monesta pienestä teosta muodostaen merkittävän roolin turvallisen arjen luomisessa. Muun muassa paloturvallisuudesta, pelastussuunnitelmista ja lukitusjärjestelmistä huolehtiminen luovat edellytykset turvalliselle asumiselle. Turvallisuus tarkoittaa myös turvaa kohtuuhintaisesta asumisesta ja tunnetta turvallisesta kodista ja asuinympäristöstä. Asumisturva on myös tunne siitä, että asukkaan muuttuvat elämäntilanteet otetaan huomioon ja tilanteeseen haetaan paras mahdollinen ratkaisu.

Kiinteistöjen ja piha-alueiden turvallisuudesta huolehtivat isännöitsijät ja yhteistyökumppanimme yhdessä asukkaiden kanssa. Tehtävämme on varmistaa, että asumisen sääntöjä noudatetaan. Jokaiselle kiinteistöllemme on laadittu myös sähköinen pelastussuunnitelma, josta säädetään pelastuslaissa. Sisältö muokataan aina rakennuksen ja toiminnan erityispiirteet huomioiden. Kunkin kiinteistön pelastussuunnitelma löytyy OmaVAV -palvelusta Kiinteistön tiedot -osiosta.

Pyrimme myös lisäämään asukkaiden ymmärrystä ja tietoisuutta heidän omasta roolistaan turvallisen arjen varmistamiseksi. Lisäksi huolehdimme siitä, että kaikki uudiskohteemme ovat esteettömiä ja savuttomia tasapuolisen asumisviihtyvyyden varmistamiseksi.

Tietosuoja ja tietoturva

Yleisessä tietosuoja-asetuksessa (GDPR) asetetaan yrityksille ja organisaatioille henkilötietojen keräämistä, säilytystä ja hallinnointia koskevat tarkat vaatimukset. VAV-konsernin tietosuoja selosteeseen on kirjattu, mitä asiakkuuteen perustuvia henkilötietoja VAV käsittelee, miksi henkilötietoja tarvitaan ja mihin henkilötietoja käytetään. Tietosuoja koskee myös VAV-konsernin työntekijöitä sekä julkisen hankintalain mukaista kilpailutusta. Asiakkaiden, sidosryhmien sekä työnhakijoiden tietosuojaselosteet ovat saatavilla osoitteesta vav.fi/tietoa-meista/tietosuoja.

VAV-konsernilla tietosuoja ja tietoturva lähtee liikkeelle henkilöstön asianmukaisista toimintatavoista, koulutuksesta sekä ajantasaisesta laitteistosta, järjestelmistä ja niiden tietoturvasta. Yhtiölle on nimetty tietosuojavastaava- ja tiimi, joiden tarkoitus on auttaa henkilöstöä tietosuoja-asioissa. Heille tulee myös tehdä ilmoitukset mahdollisista epäilyistä, tietovuodoista tai tietoturvaloukkauksista. Tiimi tekee asiasta riskiarvioinnin ja laatii ilmoituksen valvontaviranomaiselle. Kaikki epäilyt ja loukkaukset dokumentoidaan ja toimintaa pyritään kehittämään niin, ettei vastaavia enää tapahdu. Kuluneena vuonna tietosuojatiimin tietoon tuli 4 kpl tietovuotoepäilyä/tietoturvaloukkausta. Yhteensä tietosuoja-asetuksen käyttöön ottamisen jälkeen VAV:n tietoon on tullut 8 kappaletta tietovuoroepäilyä/tietoturvaloukkausta. Kaikkiin epäilyihin on reagoitu asianmukaisella ja lain edellyttämällä tavalla tietosuojatiimin toimesta. Lisäksi tapahtumat on käyty läpi yhdessä koko henkilökunnan kanssa.

Tilojen olosuhteet ja terveellisyys

Tilojen olosuhteiden ja terveellisyyden seuranta liittyy VAV:lla pääasiassa asuntojen sisäilman laatuun, lämpötilaan ja energia-
tehokkuuteen sekä valittaviin rakennusmateriaaleihin. Perustettavan kiinteistön hankesuunnittelussa määritellään sisäilmastolle ja
energiatehokkuudelle tavoitearvot, jonka mukaan käynnistetään varsinainen suunnittelu. Uudisrakentamisessa kokeilemme rohkeasti uusia vaihtoehtoja, joista saatuja kokemuksia pyrimme huomioimaan myös korjausrakentamisessa. Lisäksi Joutsenmerkki asettaa suunnittelulle ja materiaalivalinnoille myös omat laatu- ja terveyskriteerinsä. Rakennuksen vastaanottoa edeltää teknisten järjestelmien säätö- ja asetusarvojen viritysvaihe. Samalla varmistetaan, että rakennuksen sisäilmastolle asetetut arvot on ohjelmoitu käyttöön otettavaan rakennukseen. Käyttöönotetuilla tiloilla on takuuaika (yleensä 24 kk) jolloin seurataan urakkaan sisällytettyjen tavoitteiden toteutumista eri vuodenaikoina. Esimerkiksi lämmityskauden aikana tarkistetaan (mittaus ja säätö) huoneiden sisälämpötilat tavoitetasolle. Tarvittaessa korjataan myös teknisten järjestelmien asetusarvoja, jotta saavutetaan tavoitteiden mukainen sisäilmasto. Uudisrakennukset varustetaan huoneistokohtaisella rakennusautomaatioon liitetyllä sisäilman laadunseurannalla (lämpötila, kosteus ja voimakkaasti kuormitetuissa tiloissa CO₂-pitoisuus). Rakennusautomaatiojärjestelmät on liitetty etäseurantajärjestelmään, josta voidaan seurata mittaustuloksia. Rakennusten ilmanvaihtojärjestelmien (puhaltimet, kanavisto, pääte-elimet) puhtaus (tiloihin puhallettava ilma) vaikuttaa suoraan sisäilmaston laatuun. Kilpailutetun huoltotoimen tehtävänä on rata suodattimien likaantumista ja vaihtaa suodattimet tarvittaessa. Vaihtotarvetta mitataan myös rakennusautomaatioon liitetyillä paine-eroantureilla. Pääsääntö on, että suodattimet vaihdetaan huolto-ohjelman mukaisesti kaksi kertaa vuodessa. Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus ja järjestelmän säätöarvojen tarkistus suoritetaan järjestelmällisesti palveluasunnoissa 5 vuoden välein ja tavanomaisissa asuinrakennuksissa 10 vuoden välein. Jos asunnossa/kiinteistössä tehdään korjaustöitä, joilla on vaikutusta ilmanvaihtojärjestelmien toimivuuteen, suoritetaan näiden puhdistus ja säätö uudestaan korjaustöiden valmistuttua.

Olemassa olevien rakennusten sisäilmaolosuhteita mitataan tilakohtaisilla antureilla ja lämmitysjärjestelmä säädetään kiinteistöstä saadun mittaustiedon perusteella. Vaikka ulkoilmasto muuttuu vuodenajan ja ulkoisen kuormituksen mukaan, niin tavoitteena on turvata eri olosuhteissa terveellinen sisäilmasto rakennuksissa. VAV:n kiinteistöissä suoritetaan kohdekatselmuksia vuosittain n. 10 % kiinteistökannasta osana energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+ mukaista toimintaa. Tällöin käydään läpi kiinteistöjen energiatehokkuuteen liittyvät asiat, joihin sisältyy myös hyvän sisäilmaston varmistaminen.

Seurantajärjestelmien lisäksi VAV-konserni kerää palautetta tilojensa käyttäjiltä. Vuosittain teetetään asukasedustajille kysely, jossa tiedustellaan kiinteistöjen, sen tilojen sekä ulkoalueiden korjaustarpeita ja olosuhteita. Lisäksi käynnissä on jatkuva asukastyytyväisyyskysely, jossa kuukausittain kartoitetaan 1/12 asukkaista kokemuksia asumisesta. Kyselyssä on myös mahdollisuus antaa avointa palautetta asunnon/ kiinteistön olosuhteista. Akuuteista kiinteistöjen olosuhteisiin liittyvissä asioista vastaavat kohteidemme huoltoyhtiöt, isännöitsijät sekä heidän apunaan tarvittaessa tekniset asiantuntijat.

Ajankohtaista