Vastuullinen työnantaja

Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö sekä toimiva työyhteisö ovat avainasemassa strategian ja tavoitteidemme onnistumisessa. VAV-konserni haluaa olla vastuullinen työantaja, joka panostaa henkilöstökokemukseen arvojensa mukaisesti. Tähän liittyy työntekijöiden työkyvyn edistäminen, mukava työilmapiiri ja henkilöstön ammattitaidon kehittäminen. Joka toinen vuosi henkilöstön hyvinvointia ja työtyytyväisyyttä selvitetään ulkopuolisen toimijan järjestämällä henkilöstökyselyllä, jonka tulokset käydään läpi yhdessä koko henkilöstön kanssa. Vuonna 2019 tehdyn kyselyn selvinneisiin ongelma- ja kehityskohteisiin puututaan ja niiden edistämiseksi laaditaan henkilöstön kanssa toimintasuunnitelma. Työntekijöitä edustaa päätöksenteossa ja toiminnan kehittämisessä laajennettu johtoryhmä, johon on valittu edustaja jokaisesta liiketoimintayksiköstä. Laajennetun johtoryhmän kokouksissa henkilöstöllä on mahdollisuus tuoda anonyymisti esille ja käsittelyyn heitä askarruttavia asioita.

Hyvinvointi

Koko VAV-konsernin henkilöstö kuuluu 100 %:sti Palta Ry:n ja Ammattiliitto Pro ry:n välisen työehtosopimuksen piiriin. Henkilöstön hyvinvoinnista ja työkyvystä huolehditaan VAV-konsernissa mm. eettisen ohjeistuksen, tasa-arvo suunnitelman sekä kattavien työterveyspalvelujen avulla, jotka on järjestetty yhteistyössä Suomen Terveystalo Oy:n kanssa. Yhteistyötä työterveyspalvelujen kanssa ohjaa työterveyden toimintasuunnitelma, jonka tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö, työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy sekä työntekijän terveyden ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, edistäminen ja seuranta työuran eri vaiheissa.

VAV-konsernin koko henkilöstön on  vakuutettu Protectorin sairauskuluvakuutuksella sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksella. Sairauskuluvakuutus kattaa kaiken sairastamisen, määräaikaistarkastukset ja työntekijöitä ohjataan tarvittaessa Kelan työkyvynylläpitoon liittyviin kuntoutuksiin. Lisäksi on sovittu kriisiavusta sekä vakuutukseen kuuluvasta kriisiturvasta.

Kannustamme henkilöstöämme jaksamista ja hyvinvointia edistävään toimintaan myös vapaa-ajalla tarjoamalla liikunta- ja kulttuuriedun ilman omavastuuosuutta. Lisäksi tarjoamme mahdollisuuden erityistyölasien hankintaan sekä työskentelyergonomian konsultointiin ja oman työtuolin hankintaan. VAV-konsernissa pyritään myös avoimesti juhlistamaan saavutuksia yhteisissä tilaisuuksissa, luomaan ryhmähenkeä koko henkilöstön TYHY-päivillä sekä vaihtamaan kuulumisia perinteisillä perjantaikahveilla.

Työturvallisuus

VAV-konserni on työnantajana vastuussa työyhteisön hyvinvoinnista ja kehittämisestä. Yhtiötä henkilöstön työturvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisessä avustaa viisihenkinen työsuojeluvaaleilla valittava työsuojelutoimikunta, joka laatii ja ylläpitää työsuojelun toimintaohjelmaa sekä vuosisuunnitelmaa työsuojelulain mukaisesti. Ohjelma on pysyvä-luonteinen toimenpideohjelma ja yleissuunnitelma toteutettavasta työsuojelun toimintalinjasta VAV-konsernissa. Työsuojelun painopisteet ovat työterveyshuolto, ensiapuvalmius, ennaltaehkäisevä päihdetyö, työkyvyn ylläpito, työskentelyn ergonomia, asiakaspalvelu, liikkuminen kiinteis-töillä, asiakaskohtaamiset ja konfliktien hallinta sekä väestönsuojelu. Työturvallisuuden suurimmat riskitekijät liittyvät työmatkoihin, poikkeavaan asiakaskäyttäytymiseen sekä toimiston ulkopuolella tapahtuvien työtehtävien hoitamiseen varsinkin silloin, kun työtehtävissä liikutaan yksin. Henkilöstön saatavilla on myös uhkaavien tilanteiden toimintaohje. Uhkaavista tilanteista raportoidaan työsuojelutoimikunnalle sekä omalle esimiehelle.

Rakennuttamisen ja kunnossapidon osalta työturvallisuudesta säädetään Valtioneuvoston asetuksessa työmaaturvallisuudesta (205/2009) ja turvallisuus huomioidaan jo kilpailutus- ja suunnitteluvaiheessa. VAV huolehtii, että hankkeet suunnitellaan sekä toteutetaan turvallisesti ja turvallisiksi käyttää Suomen lakien ja asetusten mukaisesti.

Työmaalla hankkeelle nimetty päätoteuttaja vastaa urakan työturvallisuudesta ja VAV määrittää lisäksi oman työturvalli-
suuskoordinaattorinsa, joka valvoo osaltaan työturvallisuusperiaatteiden noudattamista. Työturvallisuustilanne käydään läpi jokaisessa työmaakokouksessa ja tapaturmat sekä vaara tilanteet kirjataan pöytäkirjaan. Olennainen osa työturvallisuutta on myös henkilöstön koulutus. VAV-konserni edellyttääkin työmailla toimivalta henkilöstöltään esimerkiksi voimassa olevaa tulityö- ja työturvallisuuskorttia.

Henkilöstön kouluttaminen

Toimialamme vaatii erikoisosaamista. Huolehdimme, että henkilöstöllämme on tarvittava ammatillinen erikoispätevyys sekä koulutus tehtäviensä suorittamiseen laadukkaasti ja turvallisesti. Kannustamme työntekijöitämme kouluttautumaan myös työn ohessa. Kuluneena vuonna henkilöstömme käytti keskimäärin 1,2 (ed. 4,3)  työpäivää kouluttautumiseen ja pätevyyksiin, jotka on listattu viereen. Suoritettujen tutkintojen ja pätevyyksien lisäksi VAV:n henkilöstö osallistui vuoden aikana yksittäisiin osaamista tukeviin koulutuspäiviin.

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä vuonna 2021 oli 52. Noudatettava työehtosopimus on Palta ry:n toimihenkilösopimus.

Ajankohtaista