Byte och överlåtelse av bostad

Byte av bostad

Din livssituation och dina behov kan förändras under din boendetid. I dessa situationer försöker vi också säkerställa kontinuitet i boendet. När du har bott i din nuvarande bostad i minst ett år kan du ansöka om att flytta till en annan bostad.
Om du vill byta bostad måste du fylla i ett standardformulär för bostadsansökan. Alla erbjudanden om bostad är villkorade av att den sökande har uppfyllt skyldigheterna i det nuvarande hyresförhållandet på ett bra sätt. Det finns också tillgångsbegränsningar för bostadsbytare.

När du ansöker om en ersättningsbostad är det viktigt att notera att depositionen för den gamla bostaden inte kan överföras till den nya bostaden. Det lönar sig också att förbereda sig på eventuella överlappande hyror. Mer detaljerade instruktioner om hur du säger upp det befintliga hyresavtalet, undertecknar ett nytt hyresavtal och betalar depositionen kommer att ges när erbjudandet görs.

Vi kommer att kontakta dig via telefon, e-post eller brev så snart en lämplig lägenhet blir tillgänglig. Vänligen meddela oss ditt svar på erbjudandet inom den överenskomna tidsramen. I annat fall kommer lägenheten att erbjudas nästa sökande.

Tillfälligt överlämnande av bostad

Tillfällig uthyrning är en situation där en hyresgäst hyr ut hela den lägenhet som han/hon bor i till en annan privatperson. En VAV-hyresgäst kan endast tillfälligt överlåta sin bostad till en annan person om han/hon måste bo tillfälligt på annan ort på grund av arbete, studier, sjukdom eller liknande skäl.

Tillfällig överlåtelse är möjlig under en period på högst två år och måste skriftligen anmälas till VAV. Utöver denna anmälan måste hyresgästen förse VAV med bevis på arbete, studier eller andra skäl för att behöva flytta till en annan plats. Du kan ladda ner formuläret för att skicka in anmälan här. Vid behov kan du också begära blanketten från VAV:s kundtjänst.

Den ursprungliga hyresgästen ansvarar fortfarande för alla skyldigheter i hyresförhållandet under den tillfälliga överföringen. Om till exempel hyran inte betalas under den tillfälliga överlåtelsen, debiteras den ursprungliga hyresgästen för den obetalda hyran och inte den tillfälliga hyresgästen. Om ett andrahandskontrakt har ingåtts för den tid som den tillfälliga överföringen varar, får den ursprungliga hyresgästen inte debitera andrahandshyresgästen mer än den officiella hyra som meddelats av VAV.

Det är förbjudet att använda VAV-lägenheten för kommersiellt boende, t.ex. via Airbnb eller liknande tjänster.

Otillåten återuthyrning

Otillåten andrahandsuthyrning är en situation där hyresgästen inte bor i lägenheten utan har överlåtit den till en annan person utan tillstånd. En andrahandsuthyrning är olovlig om den inte beror på något av ovanstående skäl (arbete, studier, sjukdom eller liknande) och VAV inte har informerats. Även om den ursprungliga hyresgästen har hyrt ut i andra hand till en ny hyresgäst, är andrahandsuthyrningen otillåten om den inte uppfyller ovanstående villkor.

Om VAV finner att hyresgästen otillåtet har hyrt ut bostaden i andra hand, kan hyresförhållandet sägas upp. I så fall måste även den person som tillfälligt bor i bostaden flytta ut. Eventuella hyresskulder kommer att bäras av den ursprungliga hyresgästen.