Olennaisuusanalyysi

Vuonna 2019 VAV-konserni jatkoi vastuullisuusraportoinnin kehittämistä kohti GRI-standardien käyttöönottamista. Syksyllä 2019 toteutettiin sidosryhmäkysely, jonka tarkoituksena oli selvittää tärkeimpien sidosryhmien näkemyksiä VAV-konsernin vastuullisuustyön sekä raportoinnin olennaisimmista näkökohdista.

Kyselyä varten tunnistettiin yhteensä 34 taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun näkökulmaa. Kyselyn laadinnassa hyödynnettiin KTI Kiinteistötieto Oy:n Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta työkirjan (2013) sekä Vastuullisuuskatsauksen (2019) alakohtaisia näkökulmia. Lisäksi huomioon otettiin VAV-konsernin päivitetyt arvot sekä strategia ja mukaan otettiin myös alan vastaavien muiden toimijoiden raporteissaan esiin nostamia vastuullisuusnäkökulmia, jotta kyselyssä huomioitaisiin eri aiheet mahdollisimman kattavasti.

Kysely lähetettiin tärkeimmille sidosryhmille, joista oli muodostettu seitsemän vastaajaryhmää. Yhteensä kyselyyn vastasi 48 % (613 hlö) tavoitetuista, joista suurin osa oli asukkaita. Vastaajat arvioivat kunkin näkökulman merkittävyyttä oman sidosryhmänsä näkökulmasta asteikolla 1–10 ja valitsivat lisäksi itselleen kolme merkittävintä. Tuloksien analysoinnissa vastaajat jaettiin edelleen kolmeen (henkilöstö, asukkaat, muut sidosryhmät) ja niiden vastausten keskiarvot huomioitiin kyselyssä tasapuolisesti. Näkökulmat pisteytettiin keskiarvonsa perusteella ja kolmen merkittävimmän joukkoon sijoittuneille jaettiin lisäpisteitä. Kyselyssä annettiin lisäksi mahdollisuus vapaamuotoisten kommenttien esittämiseen, joista merkittävimpinä asioina esille nousivat jätteet- ja kierrätys, tiedottaminen- ja opastus sekä yleinen viihtyvyys ja asiakaspalvelun sujuvuus.

Sidosryhmien näkemysten selvittämisen jälkeen VAV-konsernin johtoryhmä arvioi samojen näkökulmien yhteiskunnallista merkittävyyttä. Valituista näkökohdista voitiin johtaa neljä vastuullisuusraportoinnin teemaa (kuva). Näillä teemoilla pyritään tulevaisuudessa ohjaamaan raportointimme sisältöä ja tunnuslukujen valintaa.

Ajankohtaista