Eettisyys toiminnassamme

Me kunnioitamme asiakkaitamme ja työkavereita. Käytössämme on eettinen ohjeistus, joka selkeyttää ja täsmentää toimintatapaa, ja joka ohjaa VAVilaisten työtä. Ohjeistuksella halutaan tukea henkilöstöä työtehtävien suorittamisessa ja päätöksenteossa.

Toimintaamme säätelevät eettisen ohjeistuksen lisäksi

– Lait ja asetukset
– Viranomaisten antamat ohjeet
– Hyvä vuokra-, vuokravälitys- ja isännöintitapa

Asiakkaat ja yhteistyökumppanit

Suhde asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin rakentuu molemminpuolisen luottamuksen pohjalle. Asiakkaat ja yhteistyökumppanit ovat uskoneet asioiden hoitamisen yhteydessä VAV:lle luottamuksellisia yritys- tai henkilökohtaisia tietoja. Noudatamme vaitiolovelvollisuutta luottamuksellisten tietojen suhteen.

Asiakkaiden hyvä palvelu ja toiminta yhteistyökumppaneiden kanssa edellyttää rehellistä ja avointa vaihtoehtojen esittelyä palveluja ja tavaroita tarjottaessa tai tilattaessa.

Hyvä toimintatapa edellyttää, että VAV ei osallistu sellaiseen toimintaan, joka on hyvien liiketapaperiaatteiden vastaista tai saattaa edesauttaa laittomia toimia, tai jonka tarkoituksena on lain kiertäminen. Kaikki VAV:n puolesta tehtävät asiakirjat laaditaan lain, asetuksen ja hyvän tavan sekä eettisen ohjeistuksen vaatimusten mukaisesti.

Lahjojen vastaanottaminen asiakkailta tai yhteistyökumppaneilta

VAV:n henkilökunta ei saa antaa tai ottaa vastaan lahjoja tai muita taloudellisia etuja, jotka voivat vaarantaa VAV:n edun mukaisen ja terveisiin liiketaloudellisiin perusteisiin pohjautuvan toiminnan. Mikäli lahja on postitettu tai muuten toimitettu työtekijällemme VAV:n toimistoon, arvotaan se kaikkien työntekijöiden kesken.

Emme myöskään pääsääntöisesti osallistu yhteistyökumppaneiden tarjoamille matkoille, kuten ulkomaille tai pohjoisen hiihtokeskuksiin suuntautuvat matkat.

Raportoi väärinkäytöksestä

Ilmiantokanavamme on Euroopan unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annetun direktiivin 2019/1937/EU mukainen ja sen tarkoituksena on suojella ja kannustaa työntekijöitä, ja muita henkilöitä, jotka työssään ovat yhteydessä VAViin, ilmoittamaan työnsä yhteydessä toiminnassamme mahdollisesti havaitsemistaan laittomuuksista ja muista vakavista väärinkäytöksistä.  Direktiivi velvoittaa kaikkia yksityisiä ja julkisia yhteisöjä, joissa on yli 50 työntekijää, luomaan turvallisen kanavan ilmoitusten käsittelyä varten. VAV:n ilmiantokanavaa ylläpitää ulkoinen palveluntarjoaja WhistleB, jossa ilmoittaja voi ilmoittaa väärinkäytöksestä avoimesti tai nimettömästi, ja seurata järjestelmästä saamallaan tunnuksella oman ilmoituksensa etenemistä. Ilmoitusten käsittelyssä noudatetaan direktiivissä säädettyä menettelyä ja käsittely on luottamuksellista. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuojalainsäädäntöä.

Mistä ilmiantajat voivat raportoida?

Kanavan kautta voit ilmoittaa direktiivin soveltamisalaan kuuluvista asioista, jos työsi yhteydessä havaitset toiminnassamme vakavia väärinkäytöksiä. Voit jättää vapaamuotoisen kuvauksen väärinkäytöksestä ja tiedon epäillystä henkilöstä sekä osoittaa ilmoituksesi esimiehellesi tai toiselle esimiehelle. Riippumaton käsittelijä ohjaa ilmoituksesi nimetylle henkilölle, joka tutkii asian ja ryhtyy tarvittaessa jatkotoimenpiteisiin. Saat palautetta ilmoituksesi perusteella kolmen, mutta viimeistään kuuden kuukauden, kuluttua. Sinulla ei tarvitse olla vankkoja todisteita väärinkäytöksestä ilmoitusta tehdessäsi, kunhan olet rehellinen.  Vilpittömin mielin rikkomuksesta ilmoittaneelle henkilölle ei aiheudu minkäänlaisia kielteisiä seuraamuksia.

 

TÄYTÄ RAPORTTI

Ajankohtaista