Vastuullisuuden tavoitteet ja johtaminen

Vastuullisuuden tavoitteet ja johtaminen

VAV-konsernin lähivuosien keskeisenä tavoitteena on olla vakaa konserni, jolla on hyvässä kunnossa oleva kohtuuhintainen ja ympäristön kestävyyden huomioiva asuntokanta. Vastuullisuutta johdetaan VAV-konsernissa yhtenä kokonaisuutena kiinteänä osana yhtiön päivittäistä operatiivista toimintaa Vantaan kaupungin omistajaohjauksen mukaisesti. Vastuullisuus todentuu asuntojen vuokrauksessa sekä uusien talojen rakennuttamisessa ja nykyisten ylläpidossa. Yhtiö noudattaa toiminnassaan viranomaisten ohjeistuksia, lakeja ja asetuksia sekä hyvää vuokra-, vuokranvälitys- ja isännöintitapaa.

Yhtiön omistaja Vantaan kaupunki asettaa yhtiön toiminnalle tavoitteet konserniohjeistuksessaan omistajaohjauksen mukaisesti ja niiden pohjalta laaditaan yhtiön hallituksen hyväksymä strategia sekä talous- ja toimintasuunnitelma, joiden kiinteänä osana vastuullisuus on.

VAV-konserni raportoi suoriutumisestaan säännöllisesti omistajalle ja hallitukselle. Omistajan kanssa järjestetään säännöllisiä arviointikeskustelu- ja, hallitustyöarviointi sekä -kehittämistyöpajoja hallitukselle ja yhtiön johtoryhmälle. Hallituksen kanssa käydään säännöllinen palautekeskustelu ja toimitusjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja käyvät vuosittain oman kehityskeskustelunsa. Jatkossa vastuullisuusraportin asioita tullaan lisäksi tarkastelemaan omistajan kanssa myös yhtiökokouksessa.

Johtoryhmä arvioi myös omaa toimintaansa jatkuvan kehittämistyön välityksellä sekä henkilöstötyytyväisyyskyselyiden kautta saadun palautteen perusteella.

Edellä mainittujen lisäksi toimintaamme ohjaavat erilaiset yhtiö- ja yksikkökohtaiset tarkemmat ohjeistukset sekä periaatteet, jotka on selostettu tarkemmin niihin liittyvien vastuullisuusteemojen yhteydessä. Vieressä olevassa taulukossa on esitetty tärkeimmät vastuullisuustavoitteitamme ohjaavat johtamisen työkalut, ohjeistukset ja suunnitelmat.

Keskeiset vastuullisuuteen liittyvät ohjeistukset ja periaatteet sekä tavoitteet

Osana johtamisprosessia VAV määrittelee vuosittain toimintasuunnitelmassaan strategiaa sekä vastuullisuustyötä toteuttavia tavoitteita.
Alla olevassa taulukossa on esitetty VAV-konsernin vastuullisuusnäkökulmien kannalta olennaisimmat tavoitteet ja niitä koskevat toimenpiteet.

Ajankohtaista