4/2023

9 ULKOILU- JA LEIKKIVÄLINEIDEN HANKINTA, TARKASTUS JA HUOLTO / JULKINEN HANKINTA

Hankinnan tunniste: 442375
Julkaistu Hilmassa: 15.2.2023
Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 19.3.2023
Saapuneita tarjouksia määräaikaan mennessä: 5 kpl

Hankintayksikön hylkäämiä tarjouksia: 1 kpl, puutteellinen tarjous

Liitteenä hankintailmoitus, tarjousten avauspöytäkirja, vertailutaulukko sekä LeikkiSet Oy:n ja Lappset Group Oy:n tarjoukset (Liitteet 3a-e).

Hankinnan tavoitteena on hankkia kaikille VAV-konsernin yhtiöille vastuullinen yhteistyökumppani piha- ja leikkialueiden ulkoilu- ja leikkivälineiden toimittajaksi sekä leikkivälineiden tarkastajaksi, vuosihuoltojen ja muiden huoltotöiden tekijäksi. Hankintamenettelynä on käytetty avointa menettelyä, jossa hankintapäätöksen tekoperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, hinnan painoarvon ollessa 87,8 % ja laadun 12,2 %. Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Vastuullisuuskriteerinä hankinnassa on käytetty VAV:n yritysvastuuvaatimuksia.

VAV valitsee hankinnassa kaksi voittanutta tarjoajaa, joiden kanssa tehdään hankintasopimukset. Toimitustilaukset sekä tarkastukset / vuosihuollot kohdistetaan ensisijaisesti hankinnassa eniten vertailupisteitä saaneelle tarjoajalle. Hankinnassa toiseksi eniten vertailupisteitä saanut Tarjoaja toimii koko sopimuskauden varatoimittajana.

Voittaneet tarjoukset ovat antaneet ensimmäisellä sijalla LeikkiSet Oy ja toisella sijalla Lappset Group Oy. Voittaneiden tarjoajien kanssa ei ole vielä pidetty selonottoneuvotteluja, joissa olisi varmistettu tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus. Tästä syystä hallituksen tekemä hankintapäätös tehdään ehdollisena sillä varauksella, että mikäli selonottoneuvottelussa ilmenee huomautettavaa, tuodaan hankinta uudelleen hallituksen käsiteltäväksi.

Sopimuskauden tavoitealkamisaika on 1.6.2023 ja sopimus on voimassa toistaiseksi kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Ensimmäinen mahdollinen irtisanomisajan alkamisen ajankohta on 1.6.2024.

Tähän hankintaan sovelletaan hankintalain 129 §:n mukaista odotusaikaa, joten hankintasopimus voidaan tehdä valittujen tarjoajien kanssa aikaisintaan 14 päivän jälkeen hankintapäätöksen tiedoksiannosta.

Päätös: Päätettiin valtuuttaa toimitusjohtaja allekirjoittamaan hankintasopimukset piha- ja leikkialueiden ulkoilu- ja leikkivälineiden toimittajaksi sekä leikkivälineiden tarkastajaksi, vuosihuoltojen ja muiden huoltotöiden tekijäksi VAV Yhtymä Oy:n, VAV Asunnot Oy:n, VAV Palvelukodit Oy:n sekä VAV Hoiva-asunnot Oy:n ja LeikkiSet Oy:n sekä Lappset Group Oy:n välillä. Päätös on ehdollinen siihen asti, kunnes selonottoneuvottelut on pidetty ja molemmat voittaneet tarjoukset on varmennettu tarjouspyynnön mukaisiksi.

12 RULLAAVA PTS-KORJAUSBUDJETTI

Päätös: Merkittiin tiedoksi rullaavan PTS-korjausbudjetin 2. jakso. (Liite 6)

13 VAV-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS 2022

Päätös: Merkittiin tiedoksi VAV-konsernin vuosikertomus vuodesta 2022. (Liite 7)

Ajankohtaista